Fotodenníček

najskromnejšej Sabé

20.-27.2.2016

Scroll down for english & pictures :)

Skrolujte pre odkaz na fotky ;)

Hneď po príchode sme si všimli, že voda fakt smrdí :D Hlavne tá z vodovodu. Čerpajú už teplú geotermálnu vodu a nič s ňou nerobia, je totiž nezávadná. Čo neznamená, že pitná. Pitná je len studená voda, ktorá je fakt výborná. Počas prvého večera sme sa ešte dozvedeli, že nemáme umrieť a nejaké ďalšie historky od nášho hostiteľa.

Ďalší deň sme sa vybrali na prechádzku do centra Reykjavíku. Vyliezli sme na vežu Halgrímskirkja, odkiaľ je úplne super výhľad. Dokonca tam ide výťah a hore ani nefúka, sú tam okná so sklom. Potom sa dá ešte vyjsť po schodoch k oknám, kde nie je sklo, takže tam už fúka. Na obed sme si dali výborné ryby s rôznou zeleninou v blízkej reštaurácii. Potom sme už len tak náhodne chodili po meste, Funous hackoval portály, kúpili sme si suvenír (maľba od miestnej maliarky) a tak.

V pondelok sme šli šnorchlovať. Šnorchluje sa v trhline medzi európskou a americkou doskou v jazere s vodou z ľadovca. Áno, je tam kosa. Obliekli sme si nejaký oblek – drysuit – a chystali sa vliezť do vody. Vtedy mi už prsty mrzli až príliš, bolesť jak sviňa, takže som nakoniec nešla. Limit bol 45kg, ja mám 48kg a nestačilo to. Prsty na nohách som si hriala priamo o vetranie v aute a aj po polhodine som si ich ešte tak z polovice necítila. A prsty na rukách ma boleli až do ďalšieho dňa. Ale aspoň Funous to zvládol a natočil nejaké gopro videá pod vodou :)

Na utorok som mala naplánovaný pohovor :D Zvládla som ho doobedu a potom sme sa opäť šli prejsť do centra. Tentokrát sme obzreli Harpa, čo je budova s množstvom rôznych sál – koncertných, divadelných a pod. Prešli sme sa aj po starom prístave, navštívili sme múzeum veľrýb s umelými veľrybami v životnej veľkosti. A popritom som sa rozhodovala či pôjdem do Siemensu alebo do Y Softu :)

Stredajšie ráno bolo akési pomalé, takže naše prvé kroky mimo domu viedli rovno na obed :D A potom sme šli k hore Esja, kde sme sa prešli po lese. Funous tam videl asi sovu :D Bolo to len na krátko, bolo to veľké a svetlé :D

Na štvrtok sme si dali ďalší výlet po Reykjavíku, tentokrát sme vyrazili na Perlan. Je odtiaľ krásny výhľad. Potom sme pokračovali menším lesíkom až k ohrievanej pláži s navezeným pieskom. Do toho všetkého nám krásne snežilo. Večer nás čakalo predstavenie How to become Icelandic in 60 minutes. Bolo to vtipné a v angličtine :D Rozhodne odporúčam!

V piatok sme šli na Golden Circle. S požičaným autom sme mali slobodu rozhodovania, mohli sme zastaviť kedy sme chceli. Najprv sme sa zastavili pri trhline medzi európskou a americkou doskou a došli sme až k vodopádu Öxarárfoss, ktorý pod ľadom nebolo skoro vidno. Na obed sme sa zastavili v Laugarvatn Fontana, čo je termálne kúpalisko vedľa jazera a geotermálneho prameňa. Voda v jazere bola príjemne teplá a na brehu tak rôzne bublali malé pramene a všade boli značky, že je to naozaj vriaca voda a nemáme sa jej dotýkať :D Samozrejmosťou je všadeprítomný pach síry. Boli sme úplne nadšení ^_^ Ďalšia zastávka bola oblasť gejzírov, kde je známy Geysir, ktorý už ale nie je aktívny. Hneď vedľa je ale Strokkur, ktorý je aktívny každých cca 10 minút. Videli sme ho vybuchnúť niekoľkokrát. Musím povedať, že keď som to videla prvýkrát, tak sa mi zatajil dych a bola som plná úžasu, čo dokáže príroda. V tej oblasti je hromada rôznych prameňov, gejzírov a malých jazierok. A samozrejme pach síry. Nasledujúca zastávka nebola plánovaná, ale nedalo sa odolať. Nejakí turisti tam hladkali miestnych koníkov, takže som sa k nim musela hneď pridať ^_^ Dôkaz je natočený na gopro. Koníky sú roztomilé, malé, huňaté a vôbec ^_^ Potom sme pokračovali k vodopádom Gulfoss, ktoré sú fakt obrovské. Sú to dva vodopády nad sebou, sú riadne široké a riadne vysoké. Vďaka rôznym plošinám sme si ich mohli pozrieť z rôznych uhlov. Najobrovskejšie ale vyzerali z dolného parkoviska. Vtedy už bola skoro tma, takže sme vyrazili na cestu domov s tým, že sa ešte stavíme vykúpať. Plán bol zájsť do Secret lagoon a dúfať, že sa obloha vyčistí a objaví sa polárna žiara. Secret lagoon sme našli, aj keď sme si neboli istí, či táto pochybná cesta vedie tam kam chceme ísť, ale druhá časť sa nesplnila, žiadna polárna žiara sa nekonala. Kúpanie ale bolo aj tak úžasné. Najprv sa mi skoro uvarili prsty na nohách, ale to našťastie po chvíli prešlo. Potom som si už len užívala to teplo… A vystrkovala chodidlá z vody, pretože mi bolo až príliš teplo :D Bolo tam krásne, z vody šla hmla, vedľa svietil skleník a kdesi v tej hmle a tme bol vraj gejzír, ktorý by malo byť vidno z bazénu. Nebolo :D

V sobotu sme zablúdili do Keflavíku, že si pozrieme nejaké iné islandské mesto a najeme sa tam. Nerobte to. Keflavík je cez víkend v zime riadna diera, dá sa tam nájsť len nejaký fastfood (hotdogy, pizza a KFC) alebo potom hodne drahá reštaurácia. Nakoniec sme našli nejakých číňanov, ale tiež to nebol žiadny zázrak. Potom sme sa skúsili dostať niekam na pláž, ale skončili sme pri blúdení po okolí. Nakoniec sme to vzdali a vyrazili na letisko.

Prvá sprcha po prílete bola dosť divná, vôbec nesmrdela :D

A na záver fotky: https://goo.gl/photos/uCCLd3zsRFjqJiCY9

—————————————————————————————————————-

Right after arrival we noticed that water really smells :D Especially the one from tap. They use the already hot geothermal water and don’t do anything to it, it’s not bad. This doesn’t mean it’s drinkable. Only cold water is drinkable, which tastes really great. Also during our first evening, our host told us that we shouldn’t die and other stories.

Next day we went for a walk in downtown Reykjavík. We climbed the tower in Halgrímskirkja, where is a great view. There is a lift and there is no wind upstairs, because there are windows with glass. After that you can go up the stairs to windows without glass, where you have wind and cold. For lunch we had great fish with vegetables in nearby restaurant. After that we just walked randomly, Funous was hacking portals, we bought a souvenir (a painting from a local painter) and so on.

On Monday we went snorkelling. You can snorkel in a fissure between european and american plate in a lake with glacier water. Yes, it’s cold. We dressed in a drysuit and were prepared to go in the water. By then my fingers were frozen too much, pain like hell, so I didn’t go. Limit was 45kg, I have 48kg and it wasn’t enough. I tried to warm my toes directly on heating in a car and even after half an hour I couldn’t feel half of my toes. And fingers on my hands hurt until next day. But at least Funous managed to go and made some gopro videos under water :)

For Tuesday I had planned a work interview :D I did it before lunch and then we went for a walk in downtown again. This time we saw Harpa, which is a building with a lot of halls – concert, theatre etc. We walked on old harbour, visited whales museum where they have lifesized plastic whales. And during all that I was deciding if I want to work for Siemens or for Y Soft :)

Wednesday morning was somehow slow, so our first steps outside of the house lead directly to lunch :D Then we went to Mount Esja, where we walked in the forest. Funous saw probably an owl :D It was for a short time, it was big and white-ish :D

For Thursday we did another walk through Reykjavík, this time going to Perlan. There is a very nice view. Then we continued through a small forest to heated beach with hauled sand. During the whole time it snowed beautifully. In the evening we went to see How to become Icelandic in 60 minutes. It was funny and in english :D Definitely recommended!

On Friday we went on Golden Circle. With rented car we had to freedom to make stops whenever and wherever we wanted. First we stopped in the fissure between european and american plate and went to see the Öxarárfoss waterfall, which almost wasn’t visible under the ice. For lunch we stopped at Laugarvatn Fontana, which is thermal swimming pool next to a lake and geothermal spring. Water in the lake was comfortably warm and on the bank several small springs were bubbling and there were a lot of signs telling us to not touch the boiling water :D And of course the smell of sulphur everywhere. We were so excited ^_^ Next stop was geysir field, where there is famous Geysir, which is no longer active. Right next to it is Strokkur, which is active every 10 minutes. We saw it explode a few times. I have to say that when I saw it for the first time, my breath stopped and I was in awe of what nature can do. In this field there is a lot of springs, geysirs and small lakes. And smell of sulphur of course. Next stop wasn’t planned, but I couldn’t stop myself. Some tourists were petting icelandic horses, so I had to join them ^_^ Proof is on gopro. Horses are cute, small, fluffy and everything ^_^ Then we continued to Gulfoss waterfall, which is huge. It is two waterfall above each other, they are quite wide and quite high. Thanks to several platforms we could see them from several angles. They looked the most huge from the lower parking lot. By then it was almost dark, so we decided to head home with a stop to bathe. Plan was to go to Secret lagoon and hope that sky will clear and northern lights will happen. We found the Secret lagoon, although the road there was questionable, but the second part didn’t happen, no northern lights. Bathing was awesome anyway. At first my toes almost boiled, but the feeling went away after a while. Then I just enjoyed the warmth… and put my feet up in the air from water, because it was too warm :D It was beautiful, mist raising from the water, greenhouse shining and somewhere in the dark and mist was allegedly a geysir, which is supposed to be visible from pool. It wasn’t :D

On Saturday we went to Keflavík, to see some other Icelandic town and eat there. Don’t do that. Keflavík during winter weekend is basically dead, there is only some fastfood (hotdogs, pizza and KFC) or a really expensive restaurant. At the end we found some chinese food, but it wasn’t much either. Then we tried to find our way to beach, but we got lost in the neighbourhood. We eventually gave up and went to the airport.

First shower after arriving back in UK was weird, it didn’t smell :D

To end this here are the pictures: https://goo.gl/photos/uCCLd3zsRFjqJiCY9

Categories: photodiary

Leave a Reply